REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

2. Warunkiem założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Właścicielem sklepu działającym pod adresem www.cute-shop.pl jest firma pod nazwą CUTESHOP Kamila Łagowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Krokwi 34a lok. 64, 03-114. NIP: 5242875118.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (USŁUGI ELEKTRONICZNE)

1. Usługodawca świadczy Użytkownikom w szczególności następujące Usługi elektroniczne:

1.1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Portalu,

1.2. prowadzenie Konta w Portalu,

1.3. usługę Newsletter,

1.4. usługę zawierania na odległość Umów sprzedaży,

1.5. usługę polegającą na możliwości zamieszczania w Portalu opinii o Towarach.

2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na możliwości przeglądania informacji zamieszczonych w Portalu zawierana jest wskutek wejścia Użytkownika na strony Portalu.

3. Świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta w Portalu odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Użytkownika poprzez Rejestrację dokonywaną zgodnie z instrukcją podaną w Portalu. Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym (w szczególności adres e-mail stanowiący zarazem Login oraz podać Hasło jakie chce przypisać do Konta) i potwierdzić zamiar utworzenia Konta. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zlecenia utworzenia Konta, Usługodawca może zweryfikować poprawność podanych przez Użytkownika danych i w razie wątpliwości zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie lub poprawienie danych. Usługodawca potwierdza utworzenie Konta przesyłając potwierdzenie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konta zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę utworzenia Konta.

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter polegającej na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Towarów oferowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą, zawierana jest z chwilą wskazania przez Użytkownika w Portalu adresu poczty elektronicznej i kliknięcia przycisku „Zamów newsletter”.

5. Usługa elektroniczna zawierania na odległość Umów sprzedaży świadczona jest zarówno na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Portalu, choćby niezalogowanych do Konta, jak i na rzecz Użytkowników niezarejestrowanych w Portalu.

6. Usługa elektroniczna polegającą na możliwości zamieszczania w Portalu opinii o Towarach świadczona jest na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Portalu. Opinia wyrażona przez Użytkownika zarejestrowanego może podlegać weryfikacji przez Usługodawcę pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu. Usługodawca ma prawo odmówić publikacji opinii albo usunąć opinię zamieszczoną przez Użytkownika w przypadku naruszania postanowień Regulaminu.

7. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.

8. Umowy świadczenia Usług elektronicznych są zawierane w języku polskim.

9. W celu korzystania z Usług elektronicznych Użytkownik powinien spełniać następujące

warunki techniczne:

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Informacje o Produktach podane w Portalu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu.

2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z opisem Towaru zamieszczonym w Portalu.

3. Sposób składania Zamówienia:

3.1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy za

pośrednictwem Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie

Zamówienia nie wymaga Rejestracji i posiadania Konta;

3.2. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę Sklepu internetowego, a

następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (tj. podać dane niezbędne do dostarczenia zamówionego Towaru, wybrać sposób płatności za zamówiony Towar oraz sposób jego dostarczenia), aż do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę”. W przypadku Klientów posiadających Konto dane niezbędne do złożenia Zamówienia, w tym do dostarczenia Towaru, mogą być zapisane w ramach Konta;

3.3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia treści Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości o otrzymaniu Zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: kontakt@cute-shop.pl.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty oraz w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

5. Klienta wiąże cena Towaru z momentu złożenia przez niego Zamówienia.

6. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę
.

PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Portalu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).

2. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy (o ile mają zastosowanie), które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy


ponosi Klient.

3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

3.1. Przelew: Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.

3.2. Za pobraniem, tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem): cenę należy zapłacić kurierowi lub listonoszowi doręczającemu Towar.

3.3. Płatnością online za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach i wskazanego na stronach Sklepu internetowego -system dotpay.

3.3.1.Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sprzedawcy na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z organizatorem systemu dotpay.

4. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient zobowiązany jest do dokonania 100% przedpłaty na poczet złożonego Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 pkt 3.1 lub 3.3. powyżej.

5. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta.

Sprzedawca informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania Zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1 i 3.3 powyżej, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. Jeśli podmiot pośredniczący w przyjmowaniu płatności, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.3 powyżej lub bank Sprzedawcy nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w drodze wiadomości e-mail, przypominając Klientowi o konieczności uregulowania płatności i wyznaczając Klientowi dodatkowy termin na dokonanie zapłaty. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w dodatkowym terminie wskazanym przez Sprzedawcę, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

DOSTAWA

1. Dostawa Towarów do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których Sprzedawca informuje na stronach Sklepu internetowego i podczas składania Zamówienia.

2. Koszt dostawy zależny jest od wartości Zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianych Towarów. Sprzedawca podaje informację o koszcie dostawy na stronach

Sklepu internetowego oraz na etapie składania Zamówienia, w momencie wyboru sposobu dostawy.

3.Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na terytorium wybranych krajów europejskich, za pośrednictwem podmiotów (operatorów pocztowych, kurierów) współpracujących ze Sprzedawcą. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca przedstawia Klientowi indywidualną wycenę kosztu dostawy zagranicznej i dokonuje z Klientem indywidualnych uzgodnień w odniesieniu do sposobu oraz kosztu dostawy zagranicznej.

4.Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.

5.Sprzedawca nie oferuje możliwości odbioru osobistego.

6.Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia Zamówienia oraz dostępności zamówionych Towarów u Sprzedawcy.

Sprzedawca powinien wykonać Umowę sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Czas dostawy podawany jest w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego, a także komunikowany Klientowi podczas składania przez niego Zamówienia i w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Czas dostawy podawany jest w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego liczony jest zgodnie z ust. 7 poniżej. Do czasu dostawy podawanego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas, w którym wybrany przez Klienta dostawca dostarcza zamówione Towary.

7. Klient podczas odbioru przesyłki z Towarem powinien ją dokładnie sprawdzić w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy zażądać od przewoźnika lub operatora pocztowego (jeśli ma to zastosowanie) sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (nalepki „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Postanowienia ust. 2-8 poniżej stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie na adres Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży, na adres: CUTESHOP ul. Księżycowa 54 lok.3, 01-934 Warszawa

3. Jednocześnie –prosimy o powiadomienie Sprzedawcy o zamiarze zwrotu Towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@cute-shop.pl.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym cenę Produktu, w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem należności, o których mowa w zdaniu poprzednim, do momentu otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.

6. Konsument odstępujący od Umowy sprzedaży ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ulegają wyłączeniu w przypadku:

8.1. dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.2.dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;

8.3.dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.4.dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami;

8.5.w którym Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA TOWAR; REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Towarów, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Do odpowiedzialności Sprzedawcy mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia ust. 3-21 poniżej stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami. Jednocześnie postanowienia ust. 10-12 poniżej stosuje się odpowiednio do zgłaszania reklamacji przez Klientów niebędących Konsumentami w przypadku, gdy odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem tych Klientów nie można wyłączyć z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Towar posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową sprzedaży, jeżeli: 3.1.nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;

4. W razie stwierdzenia wady fizycznej Towaru Konsument może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Towar, wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do naprawy lub wymiany Towaru, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Koszty wymiany i naprawy ponosi Sprzedawca, w szczególności obejmuje to koszty demontażu, dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

6. Konsument może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie wykonał swego obowiązku wymiany Towaru na niewadliwy lub nie usunął wady. W przypadku gdy Sprzedawca zaproponuje Konsumentowi naprawę Towaru, może on żądać wymiany Towaru na nowy albo zamiast wymiany Towaru na nowy może on żądać naprawy Towaru, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 6 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Towaru pozostaje do wartości Towaru wolnego od wad.

9. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, gdy wada Towaru jest nieistotna.

10. Konsument może złożyć reklamację w formie:

10.1. elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: kontakt@cute-shop.pl;

10.2.pisemnej – na adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy: CUTESHOP ul. Księżycowa 54 lok.3, 01-934 Warszawa.

11.W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, stanowisko (żądanie) Konsumenta, imię i nazwisko (nazwę) Konsumenta, jego adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię dowodu zakupu (paragon/ faktura VAT).

12.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres: CUTESHOP ul. Księżycowa 54 lok.3, 01-934 Warszawa. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

13.W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

14.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Towaru na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Odpowiedź w sprawie reklamacji, wskazująca sposób jej rozstrzygnięcia oraz w razie potrzeby uzasadnienie, jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres korespondencyjny lub adres e-mail, lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

15. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

16.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

17. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu, gdy:

17.1. Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży wiedział o wadzie Towaru;

17.2. Konsument przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Towaru nie zawiadomił o tym Sprzedawcy, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Towaru, z zastrzeżeniem

postanowień ust. 18 poniżej,

17.3.Konsument stwierdzi wadę fizyczną Towaru po upływie 2 lat od daty wydania

Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej.

18. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia

kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

19.Upływ terminów wskazany w ust. 17 powyżej nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, jeśli Sprzedawca podstępnie zataił wadę.

20. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Konsumentowi.

21.Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie części IX Regulaminu.

22. Jeżeli Sprzedawca udziela gwarancji na Towar, informuje o tym w opisie Towaru w Sklepie internetowym, podając w szczególności informacje o okresie obowiązywania i warunkach gwarancji. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadać mogą gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są wówczas w wystawianych przez producentów lub importerów dokumentach gwarancyjnych. Większość Towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

3.1. nazwisko i imię Klienta,

3.3. login,

3.4. adres zamieszkania lub do korespondencji,

3.5. adres poczty elektronicznej,

3.6. numer telefonu.

4. Udostępniając formularz rejestracyjny do Konta i formularz Zamówienia Usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi Konta lub zawarcia Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi Konta przez Usługodawcę lub niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):

5.1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,

5.2.oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,

5.4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych.

6. W razie złożenia Zamówienia przez Klienta lub w razie zawarcia Umowy sprzedaży Usługodawca uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klienta, określonych w ust. 3 powyżej, a także danych w postaci numeru rachunku bankowego lub danych karty kredytowej, w celu umożliwienia zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.

7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

9. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

10.Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych,

powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Klientem stosuje się prawo polskie. Jednakże, jeżeli Klient jest Konsumentem, polskie prawo stosuje się tylko o tyle, o ile nie prowadzi ono do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, jeżeli Sprzedawca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie – a dana umowa wchodzi w zakres tej działalności.

2. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Usługodawca informuje na stronach Sklepu internetowego oraz, niezależnie od tego, Klientów posiadających Konto. Klient posiadający Konto może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu internetowego przez Usługodawcę wiążą Klienta, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

4. Do poszczególnych Umów sprzedaży zawieranych między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.

5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

6. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w drodze elektronicznej pod adresem kontakt@cute-shop.pl.

7. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z ust. 8 poniżej.)

8. Sądowe rozstrzyganie sporów:

8.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem


będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

8.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9. Użytkownicy i Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobach polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce znajdują się na następującej stronie internetowej: www.konsument.gov.pl/pl/uploads/521/Poradnik_final- pdf.html.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2018r.